MENU
Aula_close Layer 1

Fraværspolitik

Personalet registrerer al elevfravær elektronisk. Statistikker trækkes af forvaltning én gang i kvartalet.

Forældrene har pligt til at give besked ift. al fravær enten via forældreintras beskedsystem, via sms eller telefonisk kontakt til skolen. Skolen har ret til at kende begrundelsen for fraværet1.
Er barnet fraværende og forældrene ikke har givet besked, kontakter skolen hjemmet.

Klasselærer kan give eleverne fri max 1 dag. Fritagelse derudover besluttes af ledelsen.

Når en elev har mere end 5 % fravær, har skolen en særlig procedure. Indsatsen kan forebygge skolevægring2.

Ved længerevarende fravær er skolen i jævnlig dialog med forældrene og samarbejder med relevante eksterne parter – eksempelvis Børn&familie.

Visitationsudvalget har besluttet, at der fremover ved visitering af skolevægrere indkaldes til konsultativt møde med visitationsudvalg, Kløver-Skolen og relevante samarbejdspartnere. Mødet har til formål at finde de mest hensigtsmæssige løsninger med målet om, at få eleven i skole igen.

Revideret og besluttet i Skolebestyrelsen

Maj 2016

Revideres igen maj 2017

1 Forældrene opfordres til i videst mulig omfang at afvikle ferier/fridage i skolens ferieperioder. Forældrene kan anmode om barnets fritagelse fra undervisningen på skoledage. Imødekommes en anmodning, er undervisningen på de fritagne dage forældrenes ansvar.
Det er ligeledes forældrenes forpligtigelse at give evt. transportfirma besked om ændringerne i kørsel.

2 Indsats 2015-16. Konkret beskrivelse vedlægges som handleplansbilag