Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Profil

Profil

Pædagogiske principper

Pædagogiske grundprincipper.

Skolen består af tre afdelinger.

Afd. A for elever med ASF-problematikker og koncentrations- og opmærksomhedsproblematikker..

Afd. B for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og K-team (kommunikations-videns-team) med de af vores elever som har kognitive og kommunikative vanskeligheder.

Afd. H for elever med socio- emotionelle vanskeligheder.

 

Pædagogisk tilgang.

Skolens pædagogik tager afsæt i en anerkendende tilgang og individuelt tilrettelagt undervisning:

 • Alle elever er forskellige – med forskellige ressourcer og vanskeligheder.
 • Ud fra viden om handicapforståelse, specialpædagogiske metoder og redskaber samt personalets gode, solide praksiskendskab tilrettelægges det bedst egnede undervisningstilbud for den enkelte elev.
 • Lærere og pædagoger arbejder sammen om at skabe et læringsrum, der fremmer elevens udvikling og trivsel både fagligt og socialt.

 

Pædagogiske metoder og tilrettelæggelse.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i:

 • Undervisning på små, overskuelige hold.
 • Teorierne om de mange intelligenser og forskellige måder at lære på.
 • Fag differentieret til den enkelte elevs faglige og opmærksomhedsmæssige niveau, elevens styrkesider og tillempede krav til det, der er vanskeligt.
 • Vekslen mellem boglige og praktiske aktiviteter med indlagte pauser af kort eller længere varighed, så sammenhængen mellem teori og praksis øger elevens forståelse og indsigt.
 • Visuelle støttesystemer, der understøtter struktur og skaber forudsigelighed.
 • Udefrakommende forstyrrelser og afledelighed minimeres ved hjælp af f.eks. afskærmning, høretelefoner  o.a.
 • Social kognitiv træning, hvor eleven øver sig i sociale strategier til at omgås andre med fokus på at højne elevens trivsel, udvikling og sociale selvhjulpenhed.
 • Stor opmærksomhed på elevens selvværd og trivsel ved ofte at gøre hver enkelt elev opmærksom på egen fremgang såvel det fagligt som socialt.

 

Skole-/hjemsamarbejdet

Samarbejdet mellem forældre og skole er af afgørende betydning. Et åbent og tillidsfuldt samarbejde er en vigtig forudsætning for, at skolens pædagogiske arbejde med eleverne lykkes.

Skole-/hjemsamarbejdet bygger derfor på flg. grundholdninger:

 • Forældre vil deres børn det bedste.
 • Det er skolens og forældrenes fælles ansvar at samarbejdet fungerer.
 • Samarbejdet skal bygge på ligeværdighed.
 • Samarbejdet skal bygge på, at der gennem dialog opnås en fælles forståelse.
 • Fokus på elevens og forældrenes styrkesider.

Skolens indsatsområder

Kløver-Skolens indsatsområder er implementering af Skolereformen, Social træning, Selvhjulpenhed, Bevægelse, Det brede sundhedsbegreb, Projekt Fitlight og samarbejde med Museum Sønderjylland.

Regler for elevernes opførsel

Kløver-Skolens ordensregler:
Vi har alle et fælles ansvar for, at skolens fysiske og psykiske undervisningsmiljø er trygt og velfungerede. Det er den voksne, som bestemmer.

 

God omgangstone: Vi forventer at alle snakker ordentligt til hinanden og behandler hinanden med respekt.  

Fysiske rammer: Vi anvender bygninger, inventar og materiel til rette formål. Vi hjælper hinanden med at passe på fælles faciliteter og holde orden.

Eleverne møder til tiden. Der føres protokol over forsømmelser. Har eleverne ulovlige eller mange forsømmelser kontakter vi forældrene.

 

Godkendt i Skolebestyrelsen

Marts 2015